du lịch du lịch

Xúc tiến quảng bá du lịch Bình Định
08/01/2018 | 08:00 AM

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đón bình minh trên biển Quy Nhơn tại đỉnh Vũng Chua. Ảnh: Báo Bình Định

Theo Kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW gồm các nội dung nhiệm vụ sau: Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch (DL); Cơ cấu lại ngành DL; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật DL; Xúc tiến quảng bá DL; Tạo môi trường thuận lợi cho DN và cộng đồng phát triển DL; Phát triển nguồn nhân lực DL và Tăng cường quản lý nhà nước về DL.

UBND tỉnh giao Sở DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển DL trên địa bàn tỉnh, về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển DL gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường quản lý điểm đến, quản lý môi trường DL, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách DL. Phối hợp với Sở GTVT tổ chức kết nối thuận lợi các phương tiện vận tải phục vụ phát triển DL. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho DN và cộng đồng phát triển DL; đẩy mạnh liên kết các địa phương để phát triển sản phẩm, thị trường và các chuỗi giá trị DL.

Du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi phải có tầm nhìn dài hạn và bước phát triển mang tính đột phá. Kỳ vọng rằng, với các điều chỉnh quy hoạch tổng thể, những chính sách, kế hoạch, cơ chế đầu tư thích hợp, ngành du lịch Bình Định sẽ có những bước phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như bức tranh du lịch chung của cả nước./.

Lan Anh (t/h)