Đồng chí Vương Duy Biên

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
               

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

 

Họ và tên: VƯƠNG DUY BIÊN
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực phụ trách: - Nghệ thuật biểu diễn;
- Điện ảnh;
- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Đơn vị trực tiếp phụ trách: - Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Cục Điện ảnh;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Khối các đơn vị nhà hát;
- Khối các đơn vị điện ảnh;
- Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
Khối địa phương Các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc
Điện thoại: (84-24) 39438071
Email: vuongduybien@chinhphu.vn