Đồng chí Trịnh Thị Thủy

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             

             

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

 

Họ và tên: TRỊNH THỊ THỦY
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                                                
Lĩnh vực phụ trách:

- Văn hóa cơ sở;
- Văn hóa dân tộc;
- Pháp chế;
- Thư viện;
- Gia đình.;
- Điện ảnh.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Cục Văn hóa cơ sở;
- Cục Điện ảnh;
- Vụ Văn hóa dân tộc;
- Vụ Gia đình;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Thư viện;
- Khối các đơn vị điện ảnh;
- Báo Văn hóa;
- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 
- Thư viện Quốc gia Việt Nam;
- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

Khối địa phương  Các tỉnh khu vực Tây Nguyên
Điện thoại:  (84-24) 39438231
Email: