Đồng chí Lê Khánh Hải

PHÓ BÍ THƯ BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         
           

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

 

Họ và tên: LÊ KHÁNH HẢI
Chức vụ hiện nay: - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực phụ trách: - Thể dục thể thao;
- Thanh tra;
- Văn phòng;
- Thi đua, khen thưởng;
- Nghệ thuật biểu diễn;
- Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật;
- Cải cách hành chính;
- Đảng, Đoàn thể;
- Quốc phòng - An ninh của Bộ.
Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Tổng cục Thể dục thể thao;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Thi đua - Khen thưởng;
- Khối đơn vị nhà hát;
- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;
- Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

Khối địa phương  Các tỉnh khu vực miền Trung 
Điện thoại:  (84-24) 3.944.7062
Email:  lekhanhhai@chinhphu.vn