Đồng chí Đặng Thị Bích Liên

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             
             

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên

 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực phụ trách:

- Di sản văn hóa, bảo tàng;
- Đào tạo;
- Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Đơn vị trực tiếp phụ trách: - Cục Di sản văn hóa;
- Vụ Đào tạo;
- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
- Viện Bảo tồn di tích;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Khối các đơn vị bảo tàng, di tích;
- Khối các đơn vị đào tạo;
- Khối các đơn vị nghiên cứu khoa học.
Khối địa phương Các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ
Điện thoại: (84-24) 39433675
Email: dangthibichlien@chinhphu.vn