chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc
06/12/2017 | 09:54 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4283/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.