chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính
07/12/2017 | 14:30 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4129/QĐ-BVHTTDL ngày 2/11/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.