chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
06/12/2017 | 09:52 AM

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.

 

Anh Vũ