chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh
31/01/2018 | 11:10 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 5409/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.