chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
06/12/2017 | 09:43 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây.