tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
2 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Thể dục Thể thao