tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
3 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
4 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
7 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
8 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
9 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
10 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
11 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
12 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
14 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim Cục Điện ảnh Văn hóa
16 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài Cục Điện ảnh Văn hóa
17 Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Văn hóa
18 Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài Cục Điện ảnh Văn hóa
19 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Văn hóa
20 Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài Cục Điện ảnh Văn hóa