bộ với các đơn vị bộ với các đơn vị

Sắp ban hành Thông tư mới hướng dẫn về quản lý mỹ thuật
Ngày đăng 10/01/2018 | 14:43 PM

Sáng 10/1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì họp nghe báo cáo về Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.

Theo ông Vi Kiến Thành -  Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, sau 4 năm đi vào thực hiện, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật và Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định này đã giúp cho công tác quản lý mỹ thuật thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực mỹ thuật. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý và điều kiện cho sự phát triển sự nghiệp mỹ thuật.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện, Thông tư 18 đã bộc lộ một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động mỹ thuật trong đời sống xã hội. Cụ thể, một số khái niệm giải thích từ ngữ trong Thông tư chưa đầy đủ, do đó khó áp dụng trong thực tế hiện nay. Đồng thời, một số nội dung hướng dẫn cho đến thời điểm này không còn phù hợp dẫn đến việc quản lý nhà nước trong hoạt động mỹ thuật gặp nhiều khó khăn.

Ngày 15/3/2017, Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 924/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL. Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư mới này, được Bộ VHTTDL cho phép, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo và đăng Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL để lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo này nhận được 41 văn bản tham gia ý kiến.

Sau quá trình sửa đổi, bổ sung, sáng 10/1, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã trình xin ý kiến Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc ban hành Thông tư này. Bộ trưởng đồng ý với nội dung bản Dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 2/10/2013 về hoạt động Mỹ thuật. Thông tư mới dự kiến có tất cả 13 Điều./.

Thế Công