bộ với các đơn vị bộ với các đơn vị

Hội thảo “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943”
Ngày đăng 17/05/2018 | 16:33 PM

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943”, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên…

PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học văn hóa Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học văn hóa Hà Nội cho biết: Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa có quy mô lớn nhất cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hệ thống lý luận văn hóa, vận dụng những đường lối quan điểm phát triển văn hóa của Đảng trong hoạt động đào tạo. Chính vì vậy, nghiên cứu những tác phẩm quan trọng về văn hóa của Đảng, đặc biệt là Đ cương về văn hóa Việt Nam 1943 là một công việc cần thiết và thường xuyên.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã từng tổ chức những cuộc Hội thảo kỷ niệm 60 năm, 65 năm, 70 năm ra đời của Đ cương văn hóa với sự tham gia đầy nhiệt huyết của các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên trong và ngoài Trường. Năm năm trôi qua, cùng với những thay đổi về tình hình trong nước, thế giới, một lần nữa chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu, đánh giá và chứng minh những giá trị to lớn mà Đề cương văn hóa năm 1943 đem lại trong thời điểm hiện tại và trong sự phát triển tương lai của nền văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, kỷ niệm 75 năm tác phẩm ra đời của bản Đề cương lịch sử này, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội quyết định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943”, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết, đã nhận được 30 tham luận của các nhà khoa học, các giảng viên, cộng tác viên trong và ngoài Trường gửi về Hội thảo. Các bài viết đã tiếp cận bản Đ cương văn hóa Việt Nam theo nhiều phương diện khác nhau khi cùng bàn về một vấn đề chung trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các ý tưởng của những nhà nghiên cứu trước đó, đưa ra những quan điểm riêng của mình, nhưng đều chú trọng vào việc khẳng định giá trị soi đường, sự trường tồn của Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng và việc vận dụng những tư tưởng của Đề cương văn hóa vào quá trình xây dựng nền văn hóa dân tộc.

PGS.TS Đặng Hữu Toàn - Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHNV phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung như: khẳng định giá trị lịch sử, giá trị khoa học và vai trò định hướng, đặt nền móng cho nền văn hóa Việt Nam trong suốt 75 năm qua của Đ cương văn hóa Việt Nam 1943; sự vận dụng những tư tưởng của Đề cương văn hóa 1943 vào quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; quan điểm của Đảng về vai trò văn hóa trong phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới theo định hướng Đề cương văn hóa năm 1943 và từ Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa…

TS. Vũ Thị Thu Lan - Phó trưởng khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản phát  biểu tại Hội thảo.

Có thể nói, mặc dù những vấn đề mà Hội thảo đặt ra không còn mới mẻ nhưng vẫn cần thiết khi chúng ta đang hướng tới xây dựng một nền văn hóa Việt Nam vừa đậm đà tính dân tộc, vừa bắt kịp xu thế phát triển của văn hóa nhân loại, mà ở đó ta vẫn thấy tinh thần của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 vẫn đang là nền tảng cơ bản để kiến tạo một nền văn hóa tương lai cho đất nước. Vì vậy, làm sâu sắc hơn những vấn đề trên là một hoạt động nghiên cứu khoa học bổ ích và ý nghĩa.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo là dịp để chúng ta cùng nhìn lại và đánh giá  tầm quan trọng của việc ra đời bản Đề cương văn hóa Việt nam do đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư Đảng soạn thảo. Đây là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng mà chúng ta xây dựng, 75 năm đã qua đi, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều đổi thay nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Lan Anh