bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Quảng Ngãi phấn đấu có 100% số thôn, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước
19/11/2018 | 08:00 AM

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn: baodulich.net.vn)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung của Quyết định; hàng năm tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện…

Các cơ quan thông tin đại chúng, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính thống nhất…

Mục tiêu Kế hoạch phấn đấu có 100% số thôn, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu qủa; 100% hương ước, quy ước phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tế tại địa phương, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư… Đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm Điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Quyết định này.

Nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định như sau: Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư; Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư; Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới; Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

Lan Phạm (t/h)