bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Đồng Tháp: Phát huy tốt hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao
11/08/2018 | 07:30 AM

Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đã có Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận dụng linh hoạt những quy chuẩn, quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ VHTTDL vào điều kiện thực tế ở từng địa phương, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư để tổ chức hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong tình hình mới.

Cụ thể, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động…từng bước đổi mới về nội dung, phong trào nghệ thuật quần chúng trong tỉnh phát triển sâu rộng. Thư viện tỉnh cũng từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu, học tập cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trung bình mỗi năm thư viện phục vụ bạn đọc hơn 700.000 người/1.250.000 lượt tài liệu.

Đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới trong tỉnh từng bước được cải thiện; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được duy trì và phát triển; mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân đã được nâng lên. Vốn văn hóa vật thể và phi vật thể, trò chơi dân gian truyền thống như: Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, kéo co, đua xuồng, các làng nghề truyền thống…đã được sưu tầm, nghiên cứu, quảng bá giới thiệu phổ biến rộng rãi, đưa trở lại phục vụ sinh hoạt đời sống văn hóa của nhân dân ở cơ sở.

Hằng Đinh (t/h)