BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang về hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa
14/05/2018 | 08:30 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 208/BDN ngàv 26/6/2015, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị hỗ trợ bổ sung kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thuộc chương trình nông thôn mới. Mặc dù mức hỗ trợ hiện nay là 150 triệu đồng/nhà văn hóa, nhưng chưa đáp ứng được so với giá cả thị trường.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1408/BVHTTDL-VP ngày 06/4/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Nội dung kiến nghị trên của cử tri tỉnh Tuyên Quang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời tại Công văn số 3750/BVHTTDL-VP ngày 08/9/2015. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả và giải trình, thông tin lại với cử tri như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2012-2015 đã thực hiện dự án tăng cường thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi. Theo thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2012-2015 quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn là 150 triệu đồng/01 nhà văn hóa thôn. Nguồn kinh phí của Chương trình mang tính chất hỗ trợ, để đảm bảo thực hiện các địa phương cần lồng ghép các Chương trình khác như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chủ động bố trí nguồn vốn của địa phương.

Do đó, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề xuất tăng mức hỗ trợ xây dựng đối với thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và thôn thuộc nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang để thông tin lại với cử tri./.
 

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản