BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về ưu tiên bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng xuống cấp nghiêm trọng
11/05/2018 | 16:33 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 482/BDN ngày 14/7/2017, nội dung kiến nghị như sau:

 

Ưu tiên bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng xuống cấp nghiêm trọng (Di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Chợ Chu và một số di tích lịch sử quan trọng khác).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1405/BVHTTDL-VP ngày 06/4/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Nội dung kiến nghị trên của cử tri tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại Công văn số 3793/BVHTTDL-VP ngày 08/9/2017. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả và giải trình, thông tin lại với cử tri như sau:

Các năm 2017-2018, thông qua nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích cụ thể như sau: Nhà tù Chợ Chu (800 triệu đồng); Nơi thành lập Ủy ban hòa bình Việt Nam (200 triệu đồng); Địa điểm Việt Nam giải phóng quân (300 triệu đồng) và một số di tích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, địa phương đã chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên để thông tin lại với cử tri./.

Cổng TTĐT
 

>> Toàn văn nội dung văn bản