BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam về vốn đầu tư xây dựng di tích cấp quốc gia Địa đạo Kỳ Anh
10/05/2018 | 09:12 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 395/BDN ngày 27/11/2015, nội dung như sau:

Đề nghị Bộ quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng, phát huy giá trị lịch sử di tích cấp quốc gia Địa đạo Kỳ Anh (trên địa bàn thành phố Tam Kỳ).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1403/BVHTTDL-VP ngày 06/4/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Nội dung kiến nghị trên của cử tri tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại Công văn số 418/BVHTTDL-VP ngày 05/02/2016. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả và giải trình, thông tin lại với cử tri như sau:

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa giai đoạn 2016-2020. Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 936/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa giai đoạn 2016-2020, theo đó sẽ tiếp tục thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Việc đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị của di tích Địa đạo Kỳ Anh cần được thực hiện theo Quyết định số 936/QĐ-TTg và kết hợp với ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để thông tin lại với cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản