Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Về việc phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI


BAN  CHỈ  ĐẠO  ĐẠI  HỘI
THỂ  DỤC  THỂ  THAO  TOÀN  QUỐC
LẦN  THỨ  VI

 

Số: 4001/QĐ-BCĐĐHTDTTVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  11  tháng  11  năm 2010QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Bế mạc
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI

      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 12 năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010;

Căn cứ ý kiến đánh giá của hội đồng thẩm định kịch bản tại cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 2010 tại Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 27 tháng 8 năm 2010 tại TP Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI và Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI  với các nội dung sau:

1. Nhóm tác giả: NSND Đỗ Tiến Định, NSND Lê Ngọc Cường, NSƯT Quang Vinh.

2. Tổng đạo diễn: Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Vinh.

3. Lễ Khai mạc:

- Chủ đề: Khát vọng và toả sáng.

- Nội dung: Gồm 3 phần chính  (tổng lượng là 120 phút):

+ Phần mở đầu: Đà Nẵng Chào đón (thời lượng 10 phút).

+ Phần Lễ: Theo các quy định về nghi thức tổ chức Đại hội (thời lượng 80 phút).

+ Phần chương trình nghệ thuật (thời lượng 30 phút).

- Thời gian thực hiện: 20h00 ngày 18 tháng 12 năm 2010.

- Địa điểm tổ chức: Sân vận động Chi Lăng, TP Đà Nẵng.

4. Lễ Bế mạc:

- Chủ đề: Nhớ Đà Nẵng.

- Nội dung: Gồm 3 phần chính  (tổng thời lượng là 75 phút):

+ Phần 1: Biểu diễn nghệ thuật Ca múa nhạc (có thời lượng 08 phút).

+ Phần 2: Lễ công bố các quyết định của Ban Tổ chức Đại hội trong đó bao gồm cả lễ trao thưởng, lễ hạ cờ và lễ trao cờ cho địa phương đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII (dự kiến thời lượng 60 phút).

+ Phần 3: Biểu diễn nghệ thuật Ca múa nhạc với chủ đề “Bài ca tạm biệt”(có thời lượng 07 phút).

- Thời gian thực hiện: 20h00 ngày 26 tháng 12 năm 2010.

- Địa điểm thực hiện: Nhà thi đấu Đa năng, TP Đà Nẵng.

Điều 2. Trưởng Tiểu ban Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, Tổng đạo diễn và nhóm tác giả có trách nhiệm xây dựng kịch bản chi tiết cho Lễ Khai mạc và Bế mạc; triển khai tổ chức thực hiện đúng nội dung kịch bản và thời gian thực hiện đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTTVI, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, Tổng đạo diễn, nhóm tác giả kịch bản và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
-    Như Điều 3;
-    PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
-    Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
-    Văn phòng Chính phủ;
-    UBND TPĐN;
-    Sở VHTTDLTPĐN;
-    Các thành viên BCĐ, BTC ĐHTDTTVI;
-    Thường trực các Tiểu ban ĐHTDTTVI;
-    Lưu: VT, TBTKTH

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

  BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hoàng Tuấn Anh

File đính kèm:

- QĐ4001BCĐĐHTDTTVI.doc

Các văn bản khác

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.