Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

về sửa đổi, bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định trên


B A N  C H Ấ P  H À N H  T R U N G  Ư Ơ N G

 *

Số: 347-TB/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày  11  tháng  6  năm 2010


THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về sửa đổi, bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số,
kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008
của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định trên

Tại phiên họp ngày 04-6-2010, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Tờ trình về việc hướng dẫn bổ sung các trường hợp không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (Tờ trình số 222-TTr/UBKTTW, ngày 13-4-2010), của Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

1- Tại Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 15/2008/PL-UBTVQH12, ngày 27-12-2008 quy định “Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

- Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt ảo Chính phủ quy định…”

Tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 201/2001/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính Phủ quy định: “Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”.Quy định này chưa phù hợp với Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số nêu trên.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi nội dung khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số, theo hướng:  Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), được sinh một hoặc hai con.

2- Thời gian qua, việc thực hiện Quy định số 94-QĐ/W, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện, góp phẩn hạn chế đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đáp ứng yêu cầu công tác này.

Tuy nhiên, việc xử lý  kỷ luật về Đảng đối với Đảng viên vi phạm sinh con thứ ba bằng hình thức cách chức vụ đối với đảng viên có chức vụ như hiện nay là nặng so với lỗi vi phạm:

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, sửa đổi Điều 7, Quy định 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định trên, theo hướng: giảm một mức kỷ luật so với quy định hiện hành để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật trước đây do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì nay không xem xét lại.

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận này.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương ,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(đã ký)

Trương Tấn Sang

File đính kèm:

- TB347TW.doc

Các văn bản khác

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.