Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:2971/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008

                                                                                  
                                                                                  QUYẾT ĐỊNH                                           Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

                                                           của Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ
  

                                             BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội Khoá XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

            Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

            Căn cứ Quyết định 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vi sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

            Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 

                                                                                 QUYẾT ĐỊNH:
 


            Điều 1. Vị trí và chức năng

            Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ (tên giao dịch tiếng Anh: CAN THO TOURISM COLLEGE) là đơn vi sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ Trung cấp và trình độ thấp hơn về lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch; nghiên cứu, ứng dựng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội.

            Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ (sau đây gọi là trường) có tư cách pháp nhân có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn


            1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường Trung cấp của Nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đối với các chuyên ngành Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành, tiến tới xây dựng chương trình liên thông; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và phê duyệt giáo trình các môn học thuộc các chuyên ngành được phép đào tạo. 

            3. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu hàng năm được duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật 

            4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo các chuyên ngành, nghề về du lịch được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

            5. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực du lịch.

            6. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ du lịch để từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, hình thức đào tạo.

            7. Tổ chức thực hiện các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và theo quy đinh của pháp luật.

            8. Tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, và tuân thủ sự kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

            9. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm khoa học chuyên ngành du lịch, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo quy định của pháp luật.

            10. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy đinh của pháp luật.

            11. Quản lý nhân sự và người học; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của trường theo quy định của pháp luật.

            12. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

            13. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của Trường theo quy định của pháp 

            14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ trường Trung học chuyên nghiệp và các nhiệm vụ khi được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức


            1. Lãnh đạo Trường.

            Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

            2. Các phòng chức năng.

            a) Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản tri;

            b) Phòng Đào tạo;

            c) Phòng Tài vụ;

            3. Các khoa:

            a) Khoa Đào tạo cơ bản;

            b) Khoa Nhà hàng-Khách sạn;

            c) Khoa Lữ hành;

            d) Khoa Chế biến món ăn-Dịch vụ.

            4. Các tổ chức  trực thuộc.

            a) Trung tâm thực hành Khách sạn-Nhà hàng;

            b) Trung tâm thông tin tư liệu, thư viện;

            c) Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ.

            Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, khoa, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, giáo viên theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Trường.

            Điều 4. Hiệu lực thi hành

            Quyết đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 600/QĐ-TCDL, ngày 30 tháng 1 thăm 2006 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch Cần Thơ.

            Điều 5. Trách nhiệm thi hành
 
 
            Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.