Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Về việc bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________ 

Số: 140/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo
trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy
––––––––––   

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Bảo lưu phụ cấp chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp sếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đối với các chức danh lãnh đạo
a, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức danh tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương trong Vụ (gồm cả tổ chức tương đương Vụ) thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào  chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.
b, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức danh tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương trong Vụ (gồm cả tổ chức tương đương Vụ) thuộc Tổng cục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào  chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.
c, Giám đốc sở, Phó giám đốc sở và các chức danh tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở(gồm cả tổ chức tương đương Sở) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào  chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.
d, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào  chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.
2. Đối với các chức danh lãnh đạo tương đương thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội được sắp xếp lại tổ chức thì cấp có thẩm quyền quyết định vận dụng chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2.
Thời gian tính hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ.

Những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ như sau:
1. Được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.
2. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời gian được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng, thì được hưởng bảo lưu phụ cấp  chức vụ cũ đủ 6 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

Điều 3. Nguồn kinh phí 

Kinh phí giải quyết bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo quy định tại Điều 1 Quyết định này do ngân sách nhà nước cấp

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.
Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

 
 Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
-Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, cácPCN, Cổng TTĐT
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 
- Lưu: VT, KGVX (5b).     

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

File đính kèm:

- QĐ140TTg.pdf

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.