Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình


B Ộ  V Ă N   H O Á , T H  Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H

_______________


Số: 2002/QĐ-BVHTTDL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 28  tháng 5 năm 2013QUYẾT ĐỊNH
Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
        
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
   
Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;
   
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
   
Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
   
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:
           
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức việc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi toàn quốc. Thời gian thực hiện: trong quý IV năm 2013.
   
Điều 2.
Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình.
            
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Vĩnh Ái

File đính kèm:

- 2002-QĐ-BVHTTDL(2013).doc

Các văn bản khác

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.