Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:2572/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

                                                                       
                                                                                        QUYẾT ĐỊNH                                                 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
                                                     
                                                                   của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


                                                     BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


 
            Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

            Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

            Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

            Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
                                                                  
                                                                                        QUYẾT ĐỊNH:            Điều 1. Vị trí và chức năng

            Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở bậc đại học, sau đại học và cao đẳng về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và nghiệp vụ văn hóa, du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

            Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Trình Bộ trưởng đề án xây dựng và phát triển Trường, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực các ngành được phép đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng theo phương thức chính quy, không chính quy và sau đại học theo phương thức chính quy; đào tạo văn bằng hai và bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu được phân bổ của Nhà nước và nhu cầu của xã hội.

            3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học khác nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật.

            4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được phê duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tết nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

            5. Tiến hành nghiên cứu khoa học; triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động của Trường; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

            6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

            7. Xây dựng trang thông tin điện tử (Website) riêng, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin khoa học của Trường, tham gia vào các hệ thống thông tin chung của các trường đại học, viện nghiên cứu, các Bộ, ngành có liên quan.

            8. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

            9. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hoá về trình độ đào tạo.

            10. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.

            11. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

            12. Quản lý nhân sự và người học, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

            13. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

            14. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Điều lệ trường đại học và được Bộ trưởng giao.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức


            1. Lãnh đạo trường:

            Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

            2. Các phòng, ban chức năng:

            a) Phòng Tổ chức cán bộ;

            b) Phòng Hành chính - Quản trị;

            c) Phòng Tài vụ;

            d) Phòng Đào tạo;

            đ) Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,

            e) Phòng Công tác sinh viên.

            3. Các khoa và bộ môn:

            a) Khoa Bảo tàng;

            b) Khoa Phát hành xuất bản phẩm;

            c) Khoa Quản lý văn hóa - nghệ thuật;

            d) Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học;

            đ) Khoa Thư viện - Thông tin;

            e) Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số,

            g) Khoa Văn hóa du lịch;

            h) Khoa Văn hóa học;

            l) Khoa Mác-Lênin;

            k) Khoa Sau đại học;

            l) Khoa Tại chức;

            m) Bộ môn Công nghệ thông tin;

            n) Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng;

            o) Bộ môn Ngoại ngữ.

            4. Các tổ chức trực thuộc: 

            a) Viện Văn hóa;

            b) Trung tâm Thông tin - Thư viện;

            c) Ban quản lý Ký túc xá.

            Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, bộ môn, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng do và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

            Điều 4.
Hiệu lực thi hành

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2004/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

            Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.