Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

Hiển thị 1 - 15 trong 17 kết quả.
Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM Văn phòng trung ương Đảng 14/11/2012
27-CT/TW Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
Bộ Chính trị 22/04/2012
08-NQ/TW Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
Bộ Chính trị 15/12/2011
04-NQ/HNTW Nghị quyết số 04-NQ/HNTW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) "Về một số nhiệm vụ văn hoá, văn nghệ những năm trước mắt", ngày 14 tháng 1 năm 1993 Ban Bí thư 08/11/2011
256-QĐ/TW
Quyết định số 256-QĐ/TW ngày 16/09/2009 của Ban Bí thư Về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Ban Bí thư 10/06/2011
26-TB/TW
Thông báo số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005  của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình  thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Ban Bí thư 10/06/2011
49-CT/TW
Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Ban Bí thư 23/03/2011
03-NQ/TW
Nghị quyết sô 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 của BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
Ban Bí thư 09/02/2011
05-NQ/TW Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hoá, phát huy khả năng sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật và văn hoá phát triển lên một bước mới", ngày 28 tháng 11 năm 1987 Bộ Chính trị 20/01/2011
38-CT/TW Chỉ thị Số 38-CT/TW , ngày 12 tháng 8 năm 1998 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Ban Bí thư 20/01/2011
347-TB/TW
Thông báo số 347-TB/TW ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007  về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định trên
Bộ Chính trị 24/12/2010
23-NQ/TW
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Bộ Chính trị 29/11/2010
83-KL/TW
Kết luận số 83-KL/TW, ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21-5-2004  của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào  thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết  và nhân điển hình tiên tiến”
Ban Bí thư 15/09/2010
347-CV/TW Công văn số 347-CV/TW, ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW  của Bộ Chính trị
Ban Bí thư 31/08/2010
46-CT/TW
Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội
Ban Bí thư 12/08/2010
Hiển thị 1 - 15 trong 17 kết quả.