Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2818/QĐ-BVHTTDL V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/07/2017
3035/BVHTTDL-TTr V/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/07/2017
79/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ 17/07/2017
2691/QĐ-BVHTTDL V/v thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi Tài năng biểu diễn Múa - 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/07/2017
2673/QĐ-BVHTTDL V/v thành lập Tổ Biên tập xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu về thư mục gia đình Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/07/2017
2661/QĐ-BVHTTDL V/v tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/07/2017
2859/BVHTTDL-HTQT V/v tổ chức Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/07/2017
09/2017/QH14 Luật Du lịch Quốc hội 04/07/2017
2599/QĐ-BVHTTDL V/v đón đoàn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2017
2582/QĐ-BVHTTDL V/v thành lập Ban Chỉ đạo “Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/06/2017
2523/QĐ-BVHTTDL V/v thành lập Ban Tổ chức Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2017
2522/QĐ-BVHTTDL V/v tổ chức Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2017
2530/QĐ-BVHTTDL V/v tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2017
2520/QĐ-BVHTTDL V/v tổ chức Tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định văn hóa năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2017
2529/QĐ-BVHTTDL V/v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2017
2510/QĐ-BVHTTDL V/v bổ sung thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/06/2017
2511/QĐ-BVHTTDL V/v tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/06/2017
2499/QĐ-BVHTTDL V/v ban hành Quy chế và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/06/2017
2658/TB-BVHTTDL Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp về hoạt động khai thác cơ sở vật chất thuộc Văn phòng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/06/2017
2657/TB-BVHTTDL Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp về hoạt động khai thác dịch vụ, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/06/2017