Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Thông tin và Tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 16439:2014) 17/01/2017 17/03/2017
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Thiết bị thể dục dụng cụ - Xà lệch - Yêu cầu và phương pháp thử an toàn 16/01/2017 16/03/2017
Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 03/01/2017 03/03/2017
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình 19/12/2016 19/02/2017
Dự thảo V/v góp ý Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/12/2016 28/12/2016
Dự thảo “Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 30/11/2016 30/01/2017
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (soát xét TCVN 7800:2009). 01/12/2016 10/01/2017
Dự thảo Kết quả Pháp điển Đề mục “Điện ảnh” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 6 thuộc Chủ đề số 41) 14/11/2016 14/01/2017
Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2016 07/12/2016
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2016 07/12/2016
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/09/2016 12/10/2016
Dự thảo quy chế quản lý Dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2016 23/09/2016
Dự thảo quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2016 23/09/2016
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thẩm định, phân loại và cấp giấy phép phổ biến phim 25/08/2016 25/10/2016
Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục “Phòng, chống bạo lực gia đình”; danh mục văn bản thuộc nội dung của đề mục và danh mục văn bản có nội dung liên quan 24/08/2016 24/10/2016