Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo TCVN Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang (xây trên cơ sở chấp nhận EN 13451-2:2015); Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước và các chất xử lý nước hoặc không khí 25/12/2017 25/02/2018
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 05/10/2017 05/12/2017
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật 24/09/2017 24/11/2017
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 17/11/2017 19/01/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao 07/11/2017 07/01/2018
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức sản phẩm ngành mỹ thuật 24/09/2017 23/11/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước 02/11/2017 29/12/2017
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/10/2017 31/12/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 25/10/2017 25/12/2017
Dự thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017 23/10/2017 23/12/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước 24/08/2017 24/10/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương 09/10/2017 09/12/2017
Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục “Thư viện” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 12 thuộc Chủ đề số 41) 02/10/2017 02/12/2017
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/07/2017 24/09/2017
Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch (soát xét TCVN 7799:2009) 22/06/2017 22/08/2017