Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh-truyền hình 14/06/2010 14/08/2010
Dự thảo Tờ trình nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 12/04/2010 12/06/2010
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 12/04/2010 12/06/2010
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (Kèm theo Tờ trình số /TTr-BVHTTDL ngày tháng năm 2010) 12/04/2010 12/06/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 01/01/2010 01/03/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" 05/01/2010 05/03/2010
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020 01/09/2009 01/12/2009