Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống Doping trong hoạt động thể thao 08/08/2014 08/10/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn khen thưởng và đề nghị khen thưởng Vận động viên, Huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế 30/07/2014 30/09/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc 29/05/2014 29/07/2014
DỰ THẢO ĐỀ ÁN Cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ NSNN đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị 16/07/2014 16/09/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về hoạt động và chế độ chi tiêu tài chính của Đội chiếu phim lưu động 04/07/2014 04/09/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá 08/07/2014 08/09/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn quy định tại Luật doanh nghiệp về đặt tên doanh nghiệp 02/07/2014 02/09/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về tổ chức và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện 17/06/2014 17/08/2014
DỰ THẢO ĐỀ ÁN Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 12/06/2014 12/08/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Thông tư Liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, 06/06/2014 06/08/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện và tỉnh 03/06/2014 03/08/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn 19/05/2014 19/07/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 15/05/2014 15/07/2014
DỰ THẢO TCVN "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục" 23/04/2014 23/06/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã vàThông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy đị 18/04/2014 18/06/2014