Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về phân loại phim theo độ tuổi 05/01/2015 05/03/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2014 03/01/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL 10/10/2014 10/12/2014
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Mỹ thuật 01/10/2014 01/12/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện 01/10/2014 01/12/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh 01/10/2014 01/12/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa 01/10/2014 01/12/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở 01/10/2014 01/12/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe/Kayak và Thuyền truyền thống 25/09/2014 25/11/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật 19/09/2014 19/11/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về kiểm tra, đánh giá trình độ tập luyện và kiểm tra sức khỏe của vận động viên các đội tuyển thể thao 17/09/2014 17/11/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện 03/09/2014 03/11/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao 03/09/2014 03/11/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/08/2014 27/10/2014
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở 15/08/2014 15/10/2014