Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ 23/04/2018 23/06/2018
Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Bằng chứng nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 06/04/2018 06/06/2018
Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 14/04/2018 04/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném 03/04/2018 03/06/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 28/03/2018 28/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu 27/03/2018 27/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm (Fencing) 26/03/2018 26/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao 26/03/2018 26/05/2018
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách báo 12/03/2018 12/05/2018
Dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định về nghệ thuật biểu diễn 27/02/2018 27/04/2018
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo 01/03/2018 01/05/2018
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Danh sách Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai’ do Hội đồng thành phố Cần Thơ gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 04/04/2018 24/04/2018
Dự thảo TCVN “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Thiết bị tập luyện có động cơ quay, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-5:2005)“; “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Thiết bị chạy bộ, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-6:2005)“; “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Thiết bị kéo quay, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-7:2005)“ 29/01/2018 29/03/2018
Dự thảo TCVN "Du lịch mạo hiểm – Nhà điều hành – Năng lực cá nhân”; “Du lịch mạo hiểm – Hệ thống quản lý an toàn – Yêu cầu (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 21101:2014)”; “Du lịch mạo hiểm – Thông tin cho người tham gia (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 21103:2014)” 26/12/2017 26/02/2018
Dự thảo TCVN Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang (xây trên cơ sở chấp nhận EN 13451-2:2015); Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước và các chất xử lý nước hoặc không khí 25/12/2017 25/02/2018
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 05/10/2017 05/12/2017
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật 24/09/2017 24/11/2017
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 17/11/2017 19/01/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao 07/11/2017 07/01/2018
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức sản phẩm ngành mỹ thuật 24/09/2017 23/11/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước 02/11/2017 29/12/2017
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/10/2017 31/12/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 25/10/2017 25/12/2017
Dự thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017 23/10/2017 23/12/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước 24/08/2017 24/10/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương 09/10/2017 09/12/2017