Dự thảo TCVN xin ý kiến của các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan: Phiếu trưng bày các ý kiến Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/04/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/06/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả