Dự thảo Thông tư hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách báo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/03/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/05/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả