tin tức sự kiện tin tức sự kiện

Nhân dân góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, từ ngày 5/10 đến hết ngày 20/11/2015
Ngày đăng 15/06/2015 | 09:35 AM

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 1650 “Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng”.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành từ ngày 5/10/2015 đến hết ngày 20/11/2015. Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng từ ngày 5/10/2015 đến hết ngày 20/11/2015.

Việc tổ chức Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bám sát quy định về thời gian, nội dung lấy ý kiến nhân dân theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng. Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nội dung thảo luận, góp ý kiến

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai dự thảo văn kiện nêu trên; trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII.

Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng, đề nghị tập trung thảo luận góp ý đến về những nội dung chính sau:

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hôi XI (2011- 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016 - 2020); Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; Về phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Về nâng cao hiệu quả đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Về sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, đề nghị tập trumg thảo luận, góp ý kiến về các nội dung chính sau:

Bối cảnh quốc tế, tình hình đất nước trước và sau Đại hội XI, Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa ? Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tế chưa?  Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế. yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa? Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới? Để tạo động lực cho phát triền kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa? Mục tiêu tổng quát trong dự thảo Báo cáo đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa? Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo. Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hôi nêu trong dự thảo Báo cáo.

Hình thức thảo luận, góp ý kiến

Gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí; Gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Trung ương; Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị-xã hội.

Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng; các báo điện tử: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Vietnamnet; VnEpress, Dân Trí đăng toàn văn và đăng xã luận các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (Dự thảo Báo cáo Chính trị Đai hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 vào ngày 5/10/2015.
Các báo đảng bộ địa phương, các báo của các đoàn thể chính trị-xã hôi đăng toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XII trong các số liên tiếp sau khi các Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng… đăng toàn văn; có bài giới thiệu quan điểm, nội dung cơ bản trong các dự thảo văn kiện Đại hội XII.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành tổ chức giới thiệu các nội dung chính của các dự thảo văn kiện trong các chương trình thời sự hàng ngày, liên tục từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Các báo, tạp chí ngành, hội quần chúng tổ chức đăng tóm tắt hoặc trích đăng những nội dung của các dự thảo văn kiện có liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình.

Các báo, đài Trung ương và các tỉnh, thành phố mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề: "Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng" để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII thực hiện theo hướng dẫn số 46-HD/VPTW ngày 9/2/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dư thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua thư và báo chí gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2015./.

Theo ĐCSVN