Đồng chí Trịnh Thị Thủy

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             

             

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

 

Họ và tên: TRỊNH THỊ THỦY
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                                                
Lĩnh vực phụ trách:

- Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- Pháp chế;
- Thư viện;
- Văn hóa cơ sở;
- Văn hóa dân tộc;
- Bản quyền tác giả;
- Công nghiệp văn hóa;
- Gia đình.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Thư viện;
- Cục Văn hóa cơ sở;
- Vụ Văn hóa dân tộc;
- Cục Bản quyền tác giả;
- Vụ Gia đình;
- Báo Văn hóa;
- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 
- Thư viện Quốc gia Việt Nam;
- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

Khối địa phương Các tỉnh khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên
Điện thoại:  
Email: