chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

07/12/2017 | 14:30 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4129/QĐ-BVHTTDL ngày 2/11/2017 về việc Quy định chức...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

06/12/2017 | 09:54 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4283/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2017 về việc Quy định...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

06/12/2017 | 09:52 AM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2017 quy định chức...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa

06/12/2017 | 09:43 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2017 về việc Quy định chức...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

06/12/2017 | 09:33 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2017 về việc Quy định...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

06/12/2017 | 09:17 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2017 về việc Quy định...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện

06/12/2017 | 08:41 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4179/QĐ-BVHTTDL ngày 6/11/2017 về việc Quy định...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ VHTTDL

05/12/2017 | 08:51 AM
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày...

Công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia

05/12/2017 | 08:42 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng

04/12/2017 | 05:30 PM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ,...